En tyst yrkeskår sjunger ut

Vårt förra inlägg handlade om fördomar.

Idag handlar det om verkligheten. Den fula verkligheten, som Mia Skäringer kanske skulle ha kallat den.

Det handlar också om en tyst yrkeskår, som alltför sällan hörs, men som helt uppenbart lever i samma verklighet som vi. I Svenska Dagbladet skriver de om vilka praktiska konsekvenser dagens ersättningssystem får inom psykiatrin.

Vi som skriver detta och som arbetar eller har arbetat i psykiatrin eller är brukare, forskare, medlemmar i yrkesorganisationer och anställda hos andra vårdenheter som samarbetar med psykiatrin anser att systemet måste ändras.

Här är några av slutsatserna:

  • Ersättningssystemet försvårar den samverkan med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten, som är helt nödvändig inom psykiatrin.
  • Psykiatrin kan inte uppfylla sitt samhällsansvar att på ett tidigt stadium fånga upp och erbjuda hjälp åt personer med psykisk störning och deras familjer.
  • Det är orimligt långa väntetider för återbesök.

Vi på Annorlundalandet har också skrivit om de utmaningar vi ser både i samverkan mellan kommun (skola, socialtjänst) och landsting (BUP, habilitering, ADHD-center, Aspergercenter mfl) samt när det gäller tidiga insatser. Vi ser också ekonomistyrningen i skarpt läge varje termin i skolans värld. Det är våra barn som faller mellan stolarna. Som riskerar att få stöd för sent eller inte alls.

  • Förändringarna har blivit stora inom barn- och ungdomspsykiatrin som tidigare haft ett självklart helhetsperspektiv, där barnens problem setts i ljuset av deras totala livssituation och familjeomgivning.
  • Barn med komplexa problembilder som kräver kontinuitet, långsiktighet och samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och skola passar inte in i de nya ersättningssystemen.

Amen. Och, tack! 🙂